Deze privacy verklaring is opgesteld om je te informeren over hoe MY Innergy, (hierna MYI te noemen) met jouw persoonsgegevens omgaat. De eenmaanszaak MYI, vertegenwoordigt door Yde Miedema is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 86766392 en is bereikbaar voor informatie over deze privacyverklaring via email: [email protected].

Wanneer je deelneemt aan een (online) mindfulnesstraining, stiltedag, workshop of andere overdrachtsvorm, verzamelen wij persoonsgegevens. We verzamelen deze gegevens voor het tot stand brengen van een contractuele relatie en om de door jou geselecteerde producten en/of diensten goed te kunnen uitvoeren en afwikkelen.

Met welke doel en op basis van welke grondslag MYI persoonsgegevens verwerkt:
  • Registratie voor de activiteiten
  • Financiële administratie en afhandeling
  • Verstrekken van benodigde info en eventuele wijzigingen over de diensten en producten die je afneemt
  • Om diensten aan te leveren
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die MYI kan verwerken:
  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer(s);
  • Betaalgegevens
Hoe lang MYI persoonsgegevens bewaart

MYI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, appgegevens.

5 jaar na de laatste activiteit, dan wel tot het moment van afmelding bij een nieuwsbrief.

Voor het onderhouden van contact, voor een goede dienstverlening, voor het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, zoals een nieuwsbrief.

Vertrouwelijke informatie die gegeven wordt tijdens de uitvoering van de dienstverlening, zoals gegevens gedeeld in apps.

Vijf naar na de laatste activtieit.

Voor een goede dienstverlening bijvoorbeeld bij een vervolg op eerdere dienstverlening, waarvoor eerder verstrekte gegevens nodig zijn.

De gegevens opgenomen in het boekhoud systeem, waaronder betaalgegevens

Zeven jaar.

Voor het verrichten van administratieve handelingen en facturering en voldoen aan wettelijke fiscale plicht.

Gebruikte opslagsystemen

Opslag van contactgegevens (emailadres, telefoonnummer, naam van contactpersoon, adres en woonplaats) van de klanten en leveranciers van MYI, vindt plaats om rekening te kunnen sturen, dan wel te voldoen, maar ook in geval van de noodzaak om contact op te kunnen nemen in het kader van de overeenkomst en/of diensten die MYI levert en om gemaakte afspraken met en informatie over cliënten en leveranciers vast te leggen.

Opslag van gegevens vindt plaats in de hierna genoemde systemen:

Contactformulier

Via een antwoordformulier op de website van MYI kunnen klanten contacten opnemen met MYI. De daarbij opgegeven gegevens slaan we op in ons mailsysteem (google, zie hieronder) en in ‘the cloud’ (Google Workspace, zie hieronder) en gebruiken we om via de mail contact op te kunnen nemen met je.

Boekhouding

MYI houdt via een google spreadsheet de boekhouding bij, voor een compleet en actueel overzicht van het cliënten- en leveranciersbestand en de bijbehorende financiële verwerking. De opgeslagen gegevens worden zeven jaar bewaard in verband met de verantwoording naar (onder meer) de Belastingdienst.

Google Workspace

In Google Workspace en de verschillende applicaties daarvan, waaronder Gmail worden door MYI gegevens opgeslagen van klanten en leveranciers. Voor het privacy beleid van Google  zie hier.

Cloudopslag

Gegevens zoals persoonsgegevens slaat MYI op in de cloud via Google Cloud. Voor het privacy beleid van Google Cloud (Google) zie hier.

Overige systemen

MYI slaat behalve in de hiervoor genoemde applicaties ook gegevens op in overleg met cliënten, leveranciers en andere relaties, in de door haar gebruikte communicatie kanalen, zoals:

Beveiliging diverse systemen

De door MYI gebruikte systemen voldoen aan de voorwaarden voor veilige opslag van gegevens zoals ook voorgeschreven via de AVG. Zo zijn alle applicaties slechts toegankelijk via en beveiligd met een wachtwoord. Backup van gegevens vindt tevens plaats op een externe niet gekoppelde harde schijf.

Wij gaan natuurlijk uiterst zorgvuldig met deze informatie om en houden ons ten alle tijde aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij zullen jouw gegevens alleen doorgeven aan derde partijen, als de door jou gevraagde dienst anders niet uitgevoerd kan worden of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Wanneer wij jouw gegevens delen, maken wij afspraken met deze derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit is echter nog nooit voorgekomen.

Website, cookies, of vergelijkbare technieken die MYI gebruikt

De website van MYI is aangemaakt met WordPress en heeft een zogenoemd SSL_certificaat wat garandeert dat de door jou ingevulde gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd via de website. Voor het privacy beleid van WordPress, zie hier.

Klachten

MYI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een ander probleem, neem dan contact op via [email protected].

MYI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over de wijze waarop MYI jouw gegevens opslaat, ermee omgaat, of een verzoek van jou afhandelt. Een klacht kan ingediend worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Verwijderen en aanpassingen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Indien de wijzigingen consequenties hebben voor deelname aan of afnemen van diensten en producten, word je hiervan op de hoogte gebracht. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via [email protected].  Je kunt op elk moment van de nieuwsbrief uitschrijven door het gebruik van de uitschrijflink die je onderaan elke mail van ons kunt vinden. Als er veranderingen plaatsvinden in het Privacybeleid, bieden we de mogelijkheid de aangepaste versie te lezen en erop te reageren, voordat er opnieuw gebruik gemaakt wordt van onze diensten.

Vragen

Heb je vragen en/of op en aanmerkingen? Dan kun je deze te allen tijde mailen naar [email protected].

Scroll naar boven