Artikel 1. Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder MY Innergy (verder MYI) met jou zaken doet. Voor de leesbaarheid van het document hebben wij gekozen voor de wij-vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat wordt het bedrijf MY Innergy bedoeld. De eenmanszaak MYI is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (Kvk) onder nummer 86766392 en wordt vertegenwoordigt door Yde Miedema. MYI is bereikbaar voor informatie voer deze algemene voorwaarden via email: [email protected].

Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een overeenkomst aangaat met MYI. De voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, aanvullende en vervolgopdrachten tussen opdrachtnemer, Yde Miedema/MY Innergy en de opdrachtgever.

Artikel 2. Wijzigingen

MYI kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Artikel 3. Diensten

MYI verleent diensten in de vorm van trainingen, workshops en individuele coaching.

Artikel 4. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  1. Je je aanmeldt voor een training, cursus, programma, retreat, individuele begeleiding of coaching, workshop of andere dienst via de website, e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  2. Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard of wanneer de betaling is voldaan.
Artikel 5. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MYI is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie die bij ons bekend is.

Artikel 6.  Uitvoering van de overeenkomst

MYI deelt kennis en ervaring naar beste inzicht, eer en geweten. Met ons gesloten overeenkomsten leiden voor MYI tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij MYI gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar maatstaven van het moment van nakomen van ons verlangd kan worden. Begeleiding en training van MYI is geenszins vervanging van reguliere zorg, medicatie of therapie. De ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van het pakket of dienst dat je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website bij het aanbod.

Artikel 7. Annulering

Annulering van trainingen of workshops

Annulering van een training of workshop binnen 14 dagen na factuurdatum is kosteloos. Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak of gedurende de training wordt het volledige factuurbedrag in rekening gebracht. Tot 5 werkdagen voor aanvang is verzetten – in overleg – mogelijk en is annulering kosteloos. In geval van een calamiteit kan in overleg de datum van de afspraak verzet worden.

Bij een te kort aan deelnemers (min. 5 deelnemers) kan de training geannuleerd dan wel verplaatst worden vanuit MY Innergy. Deelnemers hebben recht op teruggave van betaling in dit geval.

Artikel 8. Prijzen

Alle prijzen vermeld op welke manier dan ook zijn correct op het moment van mededeling ervan. MYI behoudt zich het recht voor, om de prijzen en het aangebodene, waaronder de diensten, ten alle tijden daarna te wijzigen en dit schriftelijk mee te delen. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€).

Artikel 9. betaling

Diensten en producten van MY Innergy dienen vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Als bij aanvang van een training, workshop, cursus of andere overdrachtsvorm nog niet is betaald, kunnen wij je deelname weigeren. Betaling dient te gebeuren op de bankrekening vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur welke door of namens MYI wordt gestuurd. Contact betalen is niet mogelijk.

Artikel 10. facturering

Bij facturering achteraf ontvangen we je betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum. Als de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen en op de factuur vermelde termijn worden betaalt, zal MYI je eenmaal (doen) herinneren en aanmanen tot betalen, met een termijn van betaling van veertien (14) dagen na dagtekening van de herinnering en aanmaning. Als betaling uitblijft kunnen we een beroep doen op een incassobureau. Je dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die MYI redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft. Door het betalen van de gehele of een gedeelte van de factuur verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

Heb je bezwaar tegen een factuur van MYI, dan dien je dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur gemotiveerd aan te geven. Indien je dit binnen 14 dagen niet doet, dan word je geacht de factuur te hebben aanvaard en zal er verder geen correspondentie daarover plaatsvinden.

Artikel 11. Vervanging of verzetten

Als er door ziekte of overmacht geen training* gegeven kan worden, staat het MYI vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum. Bij onvoldoende deelname kan een trainings- of cursusdatum verzet worden. Voor 1-op-1-begeleiding zoeken we geen vervanging maar maken we in geval van overmacht een nieuwe afspraak met je.

* met training wordt ook bedoeld stiltedag, cursus, workshop, masterclass of elke andere overdrachtsvorm.

Artikel 12. Overdraagbaarheid aan derden

Door jou aangeschafte deelname aan events, cursussen, masterclasses, workshops, meditatielessen of coaching zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Voorwaarden van deelname

Tijdens een stiltedag, cursus, workshop e.d. dien je je te houden aan de huisregels, procedures, instructies en aanwijzingen die je van ons krijgt. Indien je je hier niet aan houdt of op enige wijze de plezierige deelname van andere deelnemers belemmert, dan kunnen we je uitsluiten van verdere deelname en behouden we het recht om je verdere toegang te ontzeggen. Dit geeft je geen recht op restitutie van de factuur.

Artikel 14. Fotograferen en filmen

Tijdens stiltedagen, trainingen, workshops e.d. kan er gefotografeerd of gefilmd worden voor promotie- of instructiedoeleinden. Geef van tevoren aan wanneer je niet (herkenbaar) gefotografeerd of gefilmd wenst te worden.

Artikel 15. Wijzigingen in programma

We behouden ons het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen wanneer we dat noodzakelijk achten.

Artikel 16. Gezondheid en veiligheid

Voor je veiligheid dien je je te houden aan alle relevante regels en veiligheidsmaatregelen die gelden op de locatie van het betreffende evenement of activiteit. Diensten van MYI zijn bedoeld ter ondersteuning en facilitering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, en vervangen niet de diensten en/of behandeling van een arts, psycholoog, psychiater, of medicatie. Indien je onder behandeling bent van een arts of andere hulpverlener, is het jouw verantwoordelijkheid om deze in kennis te stellen en te overleggen over het volgen of afnemen van onze diensten. Voor de gevolgen van stopzetting van behandeling of medicatie is MYI niet aansprakelijk.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de informatie zoals die wordt weergegeven in de offerte, op de website en in andere stukken van MYI. MYI biedt excuses aan voor onjuistheden of nalatigheden in het materiaal en op de website, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze fouten.

Indien MYI verantwoordelijk wordt geacht voor door jou geleden verliezen en/of schade zal zulke verantwoordelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat je betaald hebt voor de geleverde dienst(en). Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, uitgaves en/of andere (in)directe verliezen die op welke manier dan ook tot stand komt.

Als deelnemer blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor jouw persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden etc. Zowel MYI noch de locatie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen anders dan als resultaat van onze nalatigheid of niet nakomen van afspraken. De locaties kiezen we met zorg en aandacht uit. Eventuele schade die je toebrengt wordt dan ook altijd op de veroorzaker verhaald. Je bent aansprakelijk voor door jou toegebrachte schade aan, in of om de locatie. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van MYI wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om onze verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 18. Klachten

Mocht je ontevreden zijn over onze producten of diensten, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. We ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen. Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 19. Derden

Personen die geen partij zijn in deze Algemene Voorwaarden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 20. Intellectueel eigendom

Het materiaal dat gebruikt wordt in (online) trainingen of programma’s, zoals werkboeken, handouts, templates en dergelijke, hebben we zelf ontwikkeld en het intellectuele eigendom ligt bij MYI. De materialen die verstrekt worden, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Ook de teksten in nieuwsbrieven, e-books en op de website mogen niet worden verspreid of vermenigvuldigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 21. Geheimhouding

Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met je persoonlijke en/of bedrijfsgegevens. We nemen jouw privacy serieus en gebruiken je persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden stem je in met het beleid van ons inzake opslag en gebruik van (je) persoonsgegevens zoals neergelegd in de privacy verklaring van MYI. Voor de wijze waarop, welke en hoe wij (persoons)gegevens opslaan en beveiligen, verwijzen we naar onze privacy verklaring die terug te vinden is op de website van MYI.

Artikel 22. Overig

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons overeengekomen zijn. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per email.

Artikel 23. Geschillen

Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorlegt. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

Artikel 24. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25. Wijziging van de voorwaarden

We zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. We zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen

Scroll naar boven